نظر به وجود ماده ی خورنده آمونیاک در ترکیبات رنگ مو، پوشش داخل این نوع تیوب ها از نوع مقاوم در برابر آمونیاک تهیه میشود. برای اینگونه تیوب ها علاوه بر درب تیوب (کپ) که به شکل استاندارد موجود است (کپ دارویی)، کپهایی با شکلهای متفاوت و رنگ متنوع (برحسب درخواست مشتری) می توان استفاده کرد. در کارخانه اشاورز تعدادی از رنگهای پر مصرف همیشه موجود است و رنگهای خاص بر حسب تیراژ امکان تولید دارد.