پوشش داخل این نوع تیوب های نیز بر حسب اعلام مشتری باید مواد مختلف مانند اسید های آلی (تیوب سس گوجه) یا پوشش های همه منظوره (wide-range) باشد. در تیوب های لانگ نازل که بیشتر در صنایع شیمیایی (چسب) مورد استفاده قرار میگیرد، کپ ویژه ی این نوع تیوب ها با قابلیت آب بندی در هر بار استفاده برای تیوب تهیه میشود.